Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

błędne oznakowanie

Jeden przejazd, dwa stopy

Na przejeździe kolejowym w Gorlicach w ciągu ulicy Wincentego Pola ustawione były dwa znaki stop oraz dwa krzyże świętego Andrzeja dla jednego kierunku. Droga przecina w tym miejscu pięć torów, druga para znaków ustawiona była po pokonaniu czterech nieczynnych torów prowadzących do bocznicy Rafinerii Nafty Glimar S.A. Ostatni tor należy do PKP PLK S.A. i nawet jest czynny. Jeżdżą po nim drezyny zarządcy kolei…

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Wincentego Pola w Gorlicach (wrzesień 2022)

Ponieważ droga przecina łącznie aż pięć torów to na pierwszy rzut oka przejazd powinien zostać zaliczony do kategorii A:

§ 7.
1. Do kategorii A zalicza się przejazdy kolejowo-drogowe, na których:
1) droga publiczna na jednym przejeździe kolejowo-drogowym przecina więcej niż trzy tory lub
2) droga publiczna przecina tory, po których, zgodnie z regulaminem technicznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, lub regulaminem pracy bocznicy kolejowej, przejeżdżają staczane lub odrzucane podczas rozrządu wagony, lub
3) nie są spełnione warunki techniczne określone dla kategorii B, C lub D.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (wersja od: 5 czerwca 2020 r.)

Przejazd ma natomiast kategorię D…

§ 10.
Do kategorii D zalicza się przejazdy kolejowo-drogowe obejmujące skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami publicznymi, na których droga publiczna na jednym przejeździe kolejowo-drogowym przecina nie więcej niż dwa tory główne, a w przypadku bocznic kolejowych i kolei wąskotorowych nie więcej niż trzy tory oraz:
1) iloczyn ruchu jest mniejszy od liczby 60 000, a ruch kolejowy na danym odcinku linii kolejowej lub bocznicy kolejowej jest prowadzony z prędkością maksymalną nie większą niż 120 km/h oraz są spełnione warunki widoczności wskazane w części B załącznika nr 3 do rozporządzenia albo
2) bez względu na warunki widoczności dopuszczalna prędkość pociągu na przejeździe kolejowo-drogowym nie przekracza 20 km/h.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (wersja od: 5 czerwca 2020 r.)

Zwróciłem się do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z wnioskiem o zmianę kategorii przejazdu. Pierwsza odpowiedź, standardowo, nie zawierała wyczerpującego uzasadnienia.

Napisałem więc jeszcze raz. Tym razem dowiedziałem się, że cztery tory prowadzące do bocznicy są nieczynne.

Zarządca infrastruktury powołał się na przepis, zgodnie z którym:

§ 2.
2a.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do skrzyżowań stanowiących przecięcia drogi z linią kolejową lub bocznicą kolejową, na których zarządca kolei nie dopuścił ruchu

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (wersja od: 5 czerwca 2020 r.)

Nie jestem przekonany, czy takie zastosowanie tego przepisu jest poprawne. Moim zdaniem mamy tu do czynienia z jednym przejazdem kolejowym, niezależnie od statusu poszczególnych torów. Należy traktować to miejsce jako całość. Ale rozumiem, że każdy interpretuje przepisy po swojemu. W takim razie… dlaczego pierwszy krzyż św. Andrzeja ustawiony jest przed nieczynnymi torami? Dlaczego w przeciwnym kierunku ustawiony został krzyż św. Andrzeja wskazujący na przejazd wielotorowy, choć zdaniem zarządcy infrastruktury kolejowej jest tu tylko jeden czynny tor?

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Wincentego Pola w Gorlicach (wrzesień 2022)

Napisałem jeszcze raz w tej sprawie PKP PLK S.A. ale nie otrzymałem odpowiedzi. Napisałem też do organu zarządzającego ruchem, choć dostałem odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Jak wynika z tego pisma, na przejeździe obecna była komisja z Urzędu Transportu Kolejowego. Nie było to dla mnie zaskoczeniem bo także do UTK się zwróciłem. Oto odpowiedź z UTK:

Niepotrzebny znak stop oraz krzyż św Andrzeja ustawione przed czterema nieczynnymi torami zostały usunięte. Wprowadzono również inne zmiany – m.in. poprawiono krzyż św. Andrzeja z drugiej strony przejazdu.

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Wincentego Pola w Gorlicach (czerwiec 2023)

Zostały wprowadzone także inne zmiany, uporządkowane zostały krzyże św. Andrzeja oraz znaki G-2 „sieć pod napięciem”. Zapraszam na pełną relację na YouTube:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *